Ta strona używa ciasteczek, dowiedz się więcejOK
V Międzynarodowy Kongres Lituanistów
2019-02-25
NEW

W dniach 16-17 maja 2019 roku po raz piąty odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych Litwą, jej językiem, kulturą, historią, polityką, społeczeństwem i stosunkami z sąsiadami do udziału w tym wydarzeniu.

W roku 2019 obchodzimy dwie ważne rocznice związane z dziejami litewskiej i polskiej państwowości – 450 lat od zawarcia Unii Lubelskiej przez Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie, a także piętnastą rocznicę przystąpienia naszych krajów – Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej - do Unii Europejskiej.  Z tego powodu tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, które bezpośrednio nawiązuje do naszej współpracy i wspólnej historii.

Akt Unii Lubelskiej zawarty w 1569 roku połączył Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy, nazywany od tej pory Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ten umocniony sojusz polityczny pomiędzy Polakami i Litwinami przez ponad dwa wieki odgrywał istotną rolę na mapach Europy, a także pozostawił ważny ślad w historii i pamięci kulturowej zarówno Polski, jak i  Litwy, tworząc przy tym wzorzec dla procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej.

Dzieje i rozwój lituanistyki przez cztery i pół wieku, wątki wspólnej historii (w tym historii wspólnego państwa) i dążenia obu narodów do niepodległości oraz litewsko-polska współpraca na arenie międzynarodowej  - to wszystko znajdzie się w centrum uwagi jubileuszowego Kongresu. Chcemy spojrzeć na te 450 lat z szerokiej perspektywy obejmującej język, literaturę i kulturę, a także politykę i prawo.

Tak jak w latach poprzednich pozostajemy otwarci na wszelkie tematy ważne dla uczestników - ideą Kongresu jest bowiem interdyscyplinarna dyskusja o Litwie. Zapraszamy naukowców, działaczy społecznych i kulturalnych do udziału w sekcjach:

 • językoznawstwo litewskie i porównawcze;
 • kultura, literatura i folklor;
 • historia Litwy i stosunki polsko-litewskie;
 • system prawny, polityka i społeczeństwo.

Wzorując się na latach ubiegłych, panelom akademickim towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne oraz debaty eksperckie poświęcone wyborom prezydenckim na Litwie oraz wyborom do Parlamentu Europejskiego.

Dla prelegentów udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w języku polskim, litewskim i angielskim. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.labas.uni.wroc.pl. Czas przeznaczony na aplikowanie upływa 7 kwietnia 2019 roku.

 


 

2019 metų gegužės 16-17 dienomis Vroclavo universitete jau penktąjį kartą įvyks Tarptautinis Lituanistų kongresas. Maloniai kviečiame visus besidominančius Lietuva, lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, lietuvių-lenkų ir kitų kaimynų santykiais dalyvauti šiame renginyje.

2019 metais sukanka dvi simbolinės, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos valstybingumui reikšmingos metinės. Tai 450-tos Liublino unijos sudarymo metinės bei 15-tos mūsų valstybių įstojimo į Europos sąjungą metinės, todėl šiuometinio Kongreso rėmus apibrėžėme Nuo Liublino unijos iki Europos Sąjungos.

Sudarytas 1569 metais Liublino unijos aktas sujungė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Lenkijos Karalystę į vieną politinį darinį, nuo šiol vadintą Abiejų Tautų Respublika. Ta lietuvių-lenkų politinė sąjunga per daugiau kaip du amžius turėjo įtakingą poziciją Europos žemėlapyje ir paliko svarbų pėdsaką Lietuvos ir Lenkijos istorijoje ir kultūrinėje atmintyje, tapdama tam tikru Europos Sąjungos pirmtaku.

Lituanistikos raida per keturis su puse šimtmečių, kultūrinės ir literatūrinės raidos etapai, bendros valstybės istorijos puslapiai ir nepriklausomybės siekiai, lietuvių-lenkų bendradarbiavimas tarptautinėje arenoje – visa tai atsidurs jubiliejinio Kongreso dėmesio centre. Norime pažvelgti iš plačios 450 metų perspektyvos į lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą, o taip pat politiką ir teisę.

Kongresas kviečia įvairių sričių mokslininkus, visuomenės ir kultūros veikėjus į diskusiją apie Lietuvą ir dalyvauti šiose konferencijos sekcijose:

 • lietuvių kalba ir lyginamoji kalbotyra,
 • kultūra, literatūra ir tautosaka,
 • Lietuvos istorija ir lietuvių-lenkų santykiai,
 • teisinė sistema, politika ir visuomenė.

Remiantis įvykusių Kongresų patirtimi, V Kongreso metu numatyta įvairi, Lietuvą pristatanti kultūrinė programa bei ekspertų debatai, skirti Prezidento rinkimams Lietuvoje bei rinkimams į Europos parlamentą.

Dalyvavimas Kongrese yra nemokamas. Kongreso kalbos – lenkų, lietuvių, anglų. Numatoma pranešimų trukmė – 15 minučių. Kongreso pranešimų medžiagą planuojama išleisti specialiame leidinyje.

Paraiškos formą ir daugiau informacijos galima rasti puslapyje www.labas.uni.wroc.pl/lt. Paraiškas prašome teikti iki 2019 m.balandžio 7 d.

 


 

From 16 to 17 of May 2017 the University of Wroclaw will be home to the fifth International Lithuania Congress. It is our pleasure to invite everyone interested in Lithuania, its language, culture, history, politics, society and relations with neighbouring countries, to take part in  this event.

In 2019 we will celebrate two important anniversaries related to the history of Lithuanian and Polish statehood. It is both the 450th anniversary of the Union of Lublin concluded by the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, as well as the 15th anniversary of the accession of our States- the Republic of Poland and the Republic of Lithuania - to the European Union. For this reason, this year's Congress will be held under the motto from the Union of Lublin to the European Union, which directly refers to our common history and cooperation.

The Act of the Union of Lublin, concluded in 1569, merged the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania into one state organism called from one on the Polish-Lithuanian Commonwealth. This strengthened political alliance between Poles and Lithuanians played an important role on the maps of Europe for over two centuries and left an important mark in the history and cultural memory of both Poland and Lithuania, which could be seen as a benchmark for integration processes within the European Union.

The history and development of Lithuanistics for four and a half centuries, the threads of common history (including the history of the common state) as well as the aspirations of both nations to the independence and Lithuanian-Polish cooperation in the international arena - all this will be the center of the jubilee Congress' deliberation. We want to look at these 450 years from a broad perspective, which includes language, literature and culture as well as politics and law.

At the same time we remain open to all topics which are of importance to the Participants, since the main idea of the Congress is that of an interdisciplinary discussion on Lithuania. We invite everyone to partake in the below sections:

 • Lithuanian and comparative linguistics;
 • culture, literature and folklore;
 • Lithuanian history and Polish-Lithuanian relations;
 • politics and society;
 • law and constitutional system.

Based on previous years' proceedings, academic panels will be accompanied by cultural events and expert debates, which will be devoted to presidential election in Lithuania and elections to the European Parliament.

Participation in the Congress is free of charge for prelectors. Prelections in Polish, Lithuanian and English are accepted. The best lectures will be published in a reviewed post-conference journal.

More details and the application form could be found on www.labas.uni.wroc.pl/en. The application deadline expires on the 7th of April 2019.


Powrót
Najnowsze

Okiem Kremla: jak Polska fałszuje historię

03.01.2020
Karolina Blecharczyk
Czytaj dalej

Kraków: Polacy w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku

29.12.2019
NEW
Czytaj dalej

Wojtyła, czyli prometeizm w Watykanie

27.12.2019
Cornelius Ochmann
Czytaj dalej

Gazprom – rosyjski gigant na progu zmian

22.12.2019
Marek Budzisz
Czytaj dalej

Rusza nabór do Akademii Ziem Zachodnich i Północnych

19.12.2019
NEW
Czytaj dalej

Gacharia sucharia i kurczaki, czyli o kolejnym miesiącu antyrządowych protestów w Gruzji

19.12.2019
Daria Szlezyngier
Czytaj dalej

copyrights © 2010-2017 by Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu